2023. évi Babits Mihály műfordítói ösztöndíj
2023. évi Babits Mihály műfordítói ösztöndíj

A Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM) pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra, dráma, kísérleti irodalom) művek bármely idegen nyelvről magyar nyelvre történő műfordításához kérnek támogatást a Babits Mihály ösztöndíj elnyerésével. A pályáztatás teljes körű lebonyolításában a PIM felkérésére a Petőfi Kulturális Ügynökség Irodalom Szakmai Igazgatósága (a továbbiakban: PKÜ ISZI) vesz részt.  

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiatal műfordítóknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtve a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez.

Pályázat benyújtására jogosult:

Az a 1983. január 1-jét követően született, műfordítói tevékenységet végző alkotó, aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott ösztöndíjban vagy államilag finanszírozott alkotói támogatásban.

Előnyt jelenthet színvonalas orgánumokban már publikált műfordítás.

Korábbi, Babits Mihály műfordítói ösztöndíjasok is pályázhatnak abban az esetben, amennyiben legfeljebb kétszer nyerték el az ösztöndíjat, és a korhatárnak még megfelelnek.

Fél évnél hosszabb időszakra vonatkozó munkaterveket a kuratórium nem támogat.

PhD-témával nem lehet pályázni.

 

Az ösztöndíj összege: bruttó 200.000 Ft/hó

 

A 2023-ban rendelkezésre álló keretösszeg: 9.600.000 Ft, amelyből a kuratórium tetszőleges számú ösztöndíjast támogathat, legfeljebb 6 hónapos időtartamra, havi bruttó 200.000 Ft összeggel.  

A ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

1.hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete;
2. a pályázó aláírt nyilatkozata;
3. a pályázó eddigi munkásságát ismertető, aláírt szakmai önéletrajz; 
4. a lefordítandó mű bemutatása (a fordítandó mű jelentősége, a magyar fordítás/megjelentetés fontossága, a fordítás nehézségei, a munka tervezett időtartama, stb. legfeljebb 2 oldal)

5.     mintafordítás (részlet az eredeti műből és annak fordítása) legfeljebb 10.000 leütés (szóköz nélkül) terjedelemben.

 Előnyt jelentő (de nem kötelezően benyújtandó) dokumentumok:

6.     magyar vagy magyar nyelven publikáló könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat;

7.     szakmai ajánlás(ok).

 

A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a pim.hu és a dia.hu honlapokról.

A pályázat benyújtása:

1.) Kinyomtatva egy példányban postai úton a Petőfi Kulturális Ügynökség alábbi postacímére: 1117 Budapest, Garda utca 2.

A borítékon fel kell tüntetni: Babits Mihály műfordítói ösztöndíj és

2.) elektronikus úton, csatolt fájlként, a postai úton megküldött anyaggal megegyező formában és tartalommal (az aláírt dokumentumokat pdf, a többit doc formátumban) a babitsosztondij@pim.hu e-mail címre.

A pályázat beadási határideje: 2023. április 15. éjfél

A küldeményeket postai bélyegzővel igazolhatóan legkésőbb eddig az időpontig kell feladni. A feladás időpontjával kapcsolatos esetleges viták elkerülése érdekében érdemes tértivevénnyel postázni a küldeményt.

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 30 nap.

Hiánypótlás:

Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő lejárta előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat a pályázati anyag benyújtására megadott címekre postai és elektronikus úton kell megküldeni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-       a pályázati feltételeknek nem felel meg;

-       hiányos a mellékelt dokumentáció;

-       a postai és elektronikus úton megküldött pályázati anyag nem egyezik,

-       az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz;

-       határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása:

A pályázatot a PIM által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről és a beszámolási kötelezettség teljesítésének elfogadásáról a PIM főigazgatója vétójoga mellett a kuratórium dönt.

A kuratóriumi tagok névsora a pim.hu és a dia.hu weblapon közzétételre kerül.

A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a pályázat benyújtásánál megadott elérhetőségeken postai vagy elektronikus úton lehet benyújtani.

Az eredményről a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázó értesítést kap. A nyertes pályázók névsora közzétételre kerül az alábbi honlapokon:

-       a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja (pim.hu)

-       a Digitális Irodalmi Akadémia honlapja (dia.hu)

-       a Petőfi Literary Fund honlapja (plf.hu) és a

-       Petőfi Irodalmi Ügynökség honlapja (petofiugynokseg.hu)

Az e-mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. Az ösztöndíj folyósítására kizárólag akkor van lehetőség, ha a PIM és a pályázó közötti ösztöndíjszerződés hatályba lép.

 

Az értékelés szempontjai:

A lefordítandó mű és a bemutatott fordítás minősége, a pályázó szakmai előélete.

 

Szerződéskötés:

A nyertes pályázóval a PIM ösztöndíjszerződést köt. A nyertes pályázó ösztöndíjassá és az ösztöndíjszerződésből eredő jogok és kötelezettségek jogosultjává és kötelezettjévé az ösztöndíjszerződés aláírását és hatályba lépését követően, a szerződés időtartamára válik.

A PIM az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt folyamatosan kapcsolatot tart az ösztöndíjasokkal, megjelenési, fellépési lehetőséget biztosít számukra, illetve lehetővé teszi mentorprogramban való részvétel lehetőségét.

A PIM és az ösztöndíjas együttműködésére vonatkozó rendelkezéseket az ösztöndíjszerződés tartalmazza.

Az ösztöndíj kifizetése:

Az ösztöndíj folyósításáról a PIM gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően.

 

Beszámolási kötelezettség:

Az ösztöndíjas a vállalt fordítás megvalósulásáról az utolsó ösztöndíjas hónapot követő 15 napon belül köteles beszámolni. Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy beszámolóval (legfeljebb két-három oldal terjedelemben), valamint az elkészült fordítás (indokolt esetben a kuratórium részfordítást is elfogad) kéziratával ad számot a támogatás idején végzett munkájáról.

Amennyiben az ösztöndíjazott a beszámolási kötelezettségnek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetőleg részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

 

 Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:

Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkája publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és a Petőfi Irodalmi Múzeum támogatásának tényét feltüntetni (pl.: A műfordítás a Petőfi Irodalmi Múzeum Babits Mihály műfordítói ösztöndíja keretében készült).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információt Hajba Mária (Petőfi Kulturális Ügynökség Irodalom Szakmai Igazgatóság) nyújt az alábbi elérhetőségeken:

 Pályázatra jelentkezés a Petőfi Literary Fund oldalán lehetséges: 

https://plf.hu/grants-calls/babits-mihaly-muforditoi-osztondij-2023.html 

E-mail cím: babitsosztondij@pim.hu

Telefon: +36 20 350 93 69[1] A tudományos szövegek (tanulmányok, esszék, szakszövegek és értekező próza) fordítói számára 2021-től kezdve megnyílt a Dienes Valéria értekező próza fordítói pályázat, ennek kiírása és a pályázat feltételei itt érhetők el: https://plf.hu/grants-calls/dienes-valeria-ertekezo-proza-forditoi-palyazat-20231.html